• Lietuviškai
  • English
  • Русский

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai tobulinosi užsienio šalyse

07, Vas 2019, Galerija,Rokiškio naujienos,Straipsniai,Uncategorized  

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, kartu su Rokiškio krašto muziejumi, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Asociacija „Veiklus pilietis“, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąja biblioteka, 2017-2019 m. įgyvendino Erasmus+ KA1 programos projektą „Rokiškio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2017-1-LT01-KA104-00035072. Projekto tikslas - supažindinti konsorciumo organizacijų vadovus ir darbuotojus su aukštus suaugusiųjų gebėjimus ir pasiekimus demonstruojančiomis Europos šalių neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemomis, suteikti galimybę įsigilinti į konkrečios šalies suaugusiųjų neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo ypatumus ir atsirinkti gerąją praktiką, kuri galėtų būti pritaikyta jų institucijų/organizacijų veikloje bei tobulinti bendruosius gebėjimus: bendradarbiauti, dalintis įgyta patirtimi, inicijuoti pokyčius, bendrauti anglų kalba, tikslingai naudotis informacinėmis technologijomis.

Projekto įgyvendinimo metu 19 rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių institucijų/organizacijų atstovų, kėlė kvalifikaciją 3 skirtinguose mokymuose su darbo stebėjimu Danijoje, Norvegijoje ir Nyderlandų Karalystėje. Šios šalys buvo pasirinktos neatsitiktinai: išanalizavus PIAAC tyrimų rezultatus (2016 m.) pastebėta, kad Danijos, Norvegijos ir Nyderlandų Karalystės suaugusiųjų asmenų pasiekimų rezultatai yra gana aukšti, todėl manoma, kad mūsų regiono organizacijoms būtų naudingiausia susipažinti su šių Europos šalių neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemų praktika dėl artimesnės geografinės ir kultūrinės aplinkos bei dėl paskutiniu metu stebimų aukštų šių šalių suaugusiųjų gebėjimų ir pasiekimų. Mokymuose Danijoje stažuotės dalyviai susipažino su inovatyviais suaugusiųjų mokymo metodais ir technikomis, padedančiomis kurti patrauklias mokymo(si) aplinkas, mokėsi inicijuoti ir įgyvendinti IKT panaudojimo suaugusiųjų švietimo procese projektus, parinkti ir taikyti metodus ir priemones, skatinančias suaugusiųjų įsitraukimą į Mokymosi Visą gyvenimą veiklas. Mokymuose Nyderlandų Karalystėje dalyviai domėjosi kaip mokyti skirtingų kartų suaugusiuosius spręsti problemas pasitelkiant informacines technologijas, mokėsi veikti kaip lyderiai ir prisiimti lyderių vaidmenį įgyvendinant inovacijas, inicijuoti ir įgyvendinti įvairius pagalbos teikimo mokantis, mokymosi skatinimo, besimokančiųjų motyvavimo ir su tuo susijusius projektus, bei tobulino neformaliojo suaugusiųjų švietimo proceso, žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijas. Stažuotėje Norvegijoje dalyviai susipažino su pažangia klase ir jos įtaka suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą motyvacijai, kompetencijų ugdymui, su programine įranga leidžiančia patogiai kurti aktyvias pamokas ir pristatymus, inovatyviais įtraukiaisiais
metodais ir būdais, domėjosi kaip išnaudojant turimus išteklius tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos efektyvumą ir neformaliojo suaugusiųjų ugdymo proceso valdymo, efektyvaus institucijos veiklos planavimo kompetencijas.

Grįžę iš stažuočių dalyviai parengė 3 skirtingas kvalifikacijos tobulinimo programas, kurias pristatė savo institucijose. Taip pat buvo organizuota konferencija „Mokymosi aplinkos ir priemonės skatinančios neformalųjį suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą“, seminaras rajono bendruomenės nariams „Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas. Žmogaus kodas“ bei gerosios patirties sklaidos renginys „Inovatyvūs mokymo metodai ir technikos padedančios kurti patrauklias mokymosi aplinkas: Danijos, Norvegijos ir Olandijos patirtys“.

Pasak dalyvių, šis projektas ne tik suteikė galimybę pasitobulinti užsienio šalyje, pasisemti užsienio kolegų patirties, stebėti jų veiklas, bet ir įkvėpė naujoms veiklos bei idėjoms. Dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo programose Europos šalyse, dalyviai tobulino ir komunikacijos užsienio kalba, reflektavimo, mokėjimo mokytis ir organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijas, ugdėsi lyderystę keisdamiesi ir dalindamiesi įgyta patirtimi su kolegomis.

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas